ข่าวประชาสัมพันธ์

ศอทล.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจัดวางซั้งบ้านปลา พื้นที่บ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

ศอทล.สงขลา เข้าร่วมกิจกรรมจัดวางซั้งบ้านปลา พื้นที่บ้านสวนกง ต.นาทับ อ.จะนะ จ.สงขลา

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดย ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สงขลา) เข้าร่วมกิจกรรมจัดวางซั้งบ้านปลา จำนวน ๑ กอ (๑๒๐ ต้น) พื้นที่บ้านสวนกง ตำบลนาทับ อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สร้างความอุดมสมบูรณ์ ความชุกชุมของทรัพยากรสัตว์น้ำ ตลอดจนสามารถสร้างอาชีพ และรายได้ให้ชุมชนชายฝั่ง นอกจากนี้ ศอทล.สงขลา ได้ร่วมพบปะพูดคุยกับอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาพื้นที่ชายหาดสวนกงให้เป็นชายหาดท่องเที่ยวต่อไป