ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๕ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

สทช.๕ ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ โดยนายอดินันท์ จันที เจ้าพนักงานประมงชำนาญงาน ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง แทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุมฯ มีคณะกรรมการฯ และผู้สังเกตการณ์ เข้าร่วมประชุม ทั้งสิ้นจำนวน ๕๒ คน มีระเบียบวาระการประชุมในเรื่องเพื่อทราบและพิจารณาที่สำคัญ ดังนี้  
๑. การติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่ม ผกร.,วิเคราะห์สถานการณ์ในรอบปีทร่ผ่านมาและแนวโน้มในห้วงต่อไป
๒. ติดตามคดีสำคัญ และความเคลื่อนไหวภาคประชาชนในพื้นที่
๓. สถานการณ์ความมั่นคงชายแดนไทย - มาเลเซีย     
๔. สถานการณ์ความมั่นคงทางทะเล
๕. สถานการณ์การค้ามนุษย์ในพื้นที่จังหวัดสงขลา
๖. การดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๗. สถานการณ์การป้องกันและปราบปรามการลักลอบสินค้าผิดกฎหมาย
๘. การป้องกันและปราบปรามการตัดไม้ทำลายป่า
๙. สถานการณ์อุทกภัย วาตภัย และการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย
มติที่ประชุม ทราบและเห็นชอบและให้คณะกรรมการฯที่รับผิดชอบดำเนินการตามข้อสั่งการของผู้บริหารจังหวัด ต่อไป