ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๕ ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนถุงขยะในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

สทช.๕ ร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนถุงขยะในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง จังหวัดสงขลา

วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สข.) เข้าร่วมกิจกรรมพร้อมสนับสนุนถุงขยะในโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ซึ่งจัดโดยเทศบาลเมืองเขารูปช้าง ณ บริเวณชายหาดคชาทัศน์ (หน้าเทศบาลเมืองเขารูปช้าง หลังเก่า) หมู่ที่ ๓ ตำบลเชารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา โดยมีนายจักรธร สุริแสง นายกเทศมนตรีเมืองเขารูปช้าง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวให้สามารถรองรับการเข้ามาของนักท่องเที่ยวจากในพื้นที่และนอกพื้นที่ได้มากยิ่งขึ้น และเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คนในพื้นที่รู้จักรักษาและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และดูแลความสะอาดในพื้นที่ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว กิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และประชาชนจิตอาสา รวมจำนวนทั้งสิ้น ๓๐๐ คน