ข่าวประชาสัมพันธ์

สอป. พร้อมด้วย ผอ.สจป. ร่วมกับ จ.สงขลา จัดการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลน แปลง “โคกไร่” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

สอป. พร้อมด้วย ผอ.สจป. ร่วมกับ จ.สงขลา จัดการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลน แปลง “โคกไร่” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

วันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน (สอป.) พร้อมด้วย นายประกิจ วรรณุทัศน์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการที่ดินป่าไม้และอนุญาตการใช้ประโยชน์ กองอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ จังหวัดสงขลา  สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าชายเลน แปลง “โคกไร่” ตำบลพะวง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ โดยมี นายมาหะมะพีสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสงขลา อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัยของราษฎรในพื้นที่ป่าชายเลน แปลง “โคกไร่” ทั้งนี้ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้ให้จัดตั้งคณะอนุกรรมการอีกคณะหนึ่ง เพื่อทำการสำรวจรังวัดที่ดินในแต่ละพื้นที่ที่หน่วยงานนั้นมีอำนาจรับผิดชอบ เพื่อใช้ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาในขั้นตอนต่อไป มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน ๑๓ คน