ข่าวประชาสัมพันธ์

สอท. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะกระ ภายใต้โครงการ SCS SAP

สอท. จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะกระ ภายใต้โครงการ SCS SAP

วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล (สอท.) จัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งหมู่เกาะกระ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายใต้โครงการ Implementing the Strategic Action Programme for the South China Sea and Gulf of Thailand  (SCS SAP)  โดยมี นายสนธยา ประไพทรัพย์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรกรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ เป็นประธานการประชุม  ณ ห้องประชุมโรงแรมเมืองลิกอร์ ตำบลท่าวัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำแผนบริหาร จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และ การพิจารณาร่างประกาศการออกกฎหมายลำดับรองภายใต้กฎกระทรวง ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนในพื้นที่จำนวน ๕๐ คน