ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.๕ ร่วมกับ UNDP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์ความรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสงขลา”

สทช.๕ ร่วมกับ UNDP จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์ความรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสงขลา”

วันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) นำโดย นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ร่วมกับ สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “องค์ความรู้และปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต่อพื้นที่ชุมชนชายฝั่ง จังหวัดสงขลา” โครงการสร้างภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในพื้นที่ทางทะเลและชายฝั่งตามแนวอ่าวไทย ระหว่างวันที่ ๕ - ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ชุมชนชายฝั่งและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนปรับตัวในระดับท้องถิ่น โดยมีวัตุประสงค์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศให้แก่ชุมชนชายฝั่งในพื้นที่จังหวัดสงขลา พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาแผนการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามบริบทพื้นที่ชุมชนชายฝั่งของจังหวัดสงขลา ซึ่งมีการบรรยายหัวข้อ ดังนี้ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดสงขลา การปรับตัวต่อสภาพภูมิอากาศของภาคประชาชนในมิติการจัดการชายฝั่ง และมิติความมั่นคงทางอาหาร ความสำคัญในการจัดทำแผนเพื่อการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศการเขียนแผนงานภายใต้หัวข้อการตั้งรับปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในระดับพื้นที่ในรูปแบบแบ่งกลุ่ม เป็นมีหน่วยงานภาคการศึกษา (ม.อ. มทร.) ภาคประชาชน เจ้าหน้าที่ UNDP และ สทช.๕ ร่วมเป็นวิทยากรและวิทยากรกระบวนการ และมีผู้เข้าร่วมทั้งชุมชนชายฝั่งเข้าร่วม ๕๓ ชุมชน ผู้แทนหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมจำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน ณ ห้องราชาวดีโรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา