ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ.สทช.๕ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่อง “งบอุดหนุนชุมชนเงินส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แก่กลุ่มชุมชนชายฝั่งจังหวัดสงขลา

ผอ.สทช.๕ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่อง “งบอุดหนุนชุมชนเงินส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แก่กลุ่มชุมชนชายฝั่งจังหวัดสงขลา

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) นำโดย นายปรานต์ ดิลกคุณากุล ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ ได้จัดประชุมชี้แจงรายละเอียดเรื่อง “งบอุดหนุนชุมชนเงินส่งเสริมการดำเนินงานของชุมชนชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แก่กลุ่มชุมชนชายฝั่งจังหวัดสงขลา จำนวน ๔๒ กลุ่ม พร้อมประชุมรับฟังข้อมูลสถานการณ์ ปัญหา ภัยคุกคาม และสาเหตุ จากผู้แทนชุมชนชายฝั่ง/เครือข่ายในพื้นที่ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และหน่วยงาน ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อนำไปจัดทำ (ร่าง) รายงานสถานการณ์ฯ พ.ศ. ๒๕๖๗ ต่อไป