ข่าวประชาสัมพันธ์

สอช. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

สอช. ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง (สอช.) ลงพื้นที่เพื่อสำรวจเก็บข้อมูลและติดตามสถานภาพชายฝั่งหลังช่วงฤดูมรสุม บริเวณพื้นที่ชายฝั่ง ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช ความยาวชายฝั่งระยะทางรวมประมาณ ๑๖.๓๓ กม. จากการสำรวจพบว่า พื้นที่ชายฝั่งมีลักษณะทางกายภาพเป็นหาดทราย โดยชายฝั่งมีทิศทางการวางตัวในแนวทิศเหนือ - ใต้ บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลของ ต.บ้านเพิง ต.ท่าพญา และ ต.ขนาบนาก พบโครงสร้างป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ได้แก่ เขื่อนหินทิ้งริมชายฝั่ง กำแพงกันคลื่นคอนกรีตแบบตั้งตรง เขื่อนหินทิ้งนอกชายฝั่ง รอดักทรายรูปตัวที รอดักทรายรูปตัวไอ และเขื่อนกันทรายและคลื่นปากร่องน้ำที่มีสภาพชำรุด ตลอดแนวชายฝั่งพบการสะสมของตะกอนทรายบริเวณด้านหลังของเขื่อนหินทิ้งนอกชายฝั่งในบางช่วงของโครงสร้าง นอกจากนี้บริเวณพื้นที่ชายฝั่งทะเลบ้านหน้าโกฏิ ม.๑๐ ต.ขนาบนาก พบพื้นที่ที่เป็นหาดทรายมีสถานภาพสมดุล ไม่มีโครงสร้างในพื้นที่ชายหาด ระยะทางประมาณ ๕๐๐ ม. ทั้งนี้ สทช.๕ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง จะดำเนินการรวบรวมข้อมูล เพื่อนำไปประกอบการจัดทำรายงานสถานภาพชายฝั่งทะเลประจำปี ๒๕๖๗ ต่อไป