ข่าวประชาสัมพันธ์

ผอ. ศอทล.สข. เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน

ผอ. ศอทล.สข. เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน

วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗  สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๕ (สทช.๕) โดยนางลฎาภา ชูเกียรติวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสงขลา (ศอทล.สข.) (ผู้แทน สทช.๕) เข้าร่วมประชุมจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙  เพื่อให้การจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดสงขลา (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ฉบับทบทวนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ และแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เป็นไปตามนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดทำแผนของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ที่คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ (ก.น.บ.) กำหนด ณ ห้องประชุม CEO ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมี นายอภิชาติ สาราบรรณ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานการประชุม