ข่าวเด่น

 • สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

  สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 รับทราบรายงานแผนการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของส่วนอนุรักษ์ป่าชายเลน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนอนุรักษ์ชายฝั่ง ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะพยามจังหวัดระนอง และวาระเสนอเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน 1)นายสมพงค์ จันทร์แทน 2)นายอันยู ยกย่อง และ 3)นายวัชรา คุ้มภัย โดย นายโชตินรินทร์ เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

 • สทช.6 จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดระนอง

  สทช.6 จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดระนอง

  วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 ส่วนบริหารทั่วไป ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายธนู แนบเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ร่วมดำเนินการจัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดระนองเพื่อรับฟังความความคิดเห็นรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจดแจ้งชุมชนชายฝั่ง และแนวทางการเขียนแบบเสนอโครงการของชุมชนชายฝั่ง เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมือง ระนอง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน

 • ข่าวเด่น สทช.6

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สทช.6