ข่าวเด่น

 • สทช.6 เข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

  สทช.6 เข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

  วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ อีกทั้งข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจาก สทช.6 ได้ให้โอวาทและนโยบายในการปฏิบัติงาน ที่จะทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานไปได้ด้วยความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ก่อให้เกิดพลัง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป

 • ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง

  ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง

  วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) ได้ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง สพป.ระนอง ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่3 เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) ม.2 ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้โดยตรงที่เกี่ยวกับป่าชายเลน การรอนุรักษ์รักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัว ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 250 คน

 • ข่าวเด่น สทช.6

  ข่าวประชาสัมพันธ์ สทช.6