เกี่ยวกับเรา

ทำเนียบผู้บริหาร

นายประถม รัสมี

ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8

 

                                                                                      

                                                    นางเตือนใจ  พันธ์ธร                        นายขยาย  ทองหนูนุ้ย                        นายสมนึก  บุญใหญ่

                                         ผู้อำนวยการส่วนอำนวยการ         ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร      ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากร

                                                                                                    ป่าชายฝั่งและป่าชายเลน                              ทางทะเล

 

                                                                                                   

                                                                           นายจักรพันธ์  ม่วงยิ้ม                            นายสุรสิทธิ์  หงส์ทวี

                                                              ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการมีส่วนร่วม     ผู้อำนวยการส่วนบริหารพื้นที่ชายฝั่ง

                                                                                                                                               และวิชาการ