ข่าวประชาสัมพันธ์

ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง

ต้อนรับคณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่ ดูป่าชายเลนกลางเมือง

                      วันพุธที่ 3 มีนาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6  โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)  ได้ต้อนรับคณะครู  นักเรียนโรงเรียนบ้านหินช้าง สพป.ระนอง ระดับชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 2 – ประถมศึกษาปีที่3  เพื่อเข้าเยี่ยมชมทัศนศึกษานอกสถานที่  ดูป่าชายเลนกลางเมือง โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง)  ม.2 ต.บางนอน  อ.เมือง จ.ระนอง  ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ทั้งนี้วัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์จริง  ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์สร้างองค์ความรู้โดยตรงที่เกี่ยวกับป่าชายเลน การรอนุรักษ์รักษาธรรมชาติที่อยู่รอบตัว  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญในการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ มีผู้เข้าร่วมจำนวน 250 คน