ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 เข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

สทช.6 เข้าแถวเคารพธงชาติประจำสัปดาห์

             วันจันทร์ที่ 8 มีนาคม 2564 เวลา 08.00 น. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 ได้ร่วมกันทำกิจกรรมหน้าเสาธง ด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมอันดีของชาติ ด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช และความเสียสละของบรรพบุรุษไทย พร้อมสวดมนต์ไหว้พระ อีกทั้งข้าราชการที่ได้รับมอบหมายจาก สทช.6 ได้ให้โอวาทและนโยบายในการปฏิบัติงาน ที่จะทำให้องค์กรสามารถปฏิบัติงานไปได้ด้วยความสามัคคี ร่วมมือ ร่วมใจ ก่อให้เกิดพลัง ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อการบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายของหน่วยงานต่อไป