ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

สทช.6 ร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

             วันที่ 23 เมษายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดย นายมงคล  ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงพลังประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชัน และร่วมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต โดยขอประกาศเจตนารมณ์ว่า จะประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จะยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน จักปกป้องเทิดทูนสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาท พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยจิตอาสา พร้อมทำความดีด้วยหัวใจ” ณ ลานหน้าเสาธง สทช.6