ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

                                วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 รับทราบรายงานแผนการปฏิบัติงาน และผลการปฏิบัติงานของส่วนอนุรักษ์ป่าชายเลน ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ส่วนอนุรักษ์ชายฝั่ง ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รายงานความก้าวหน้าการจัดทำ ร่างประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะพยามจังหวัดระนอง และวาระเสนอเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน  1)นายสมพงค์  จันทร์แทน 2)นายอันยู  ยกย่อง และ 3)นายวัชรา  คุ้มภัย โดย นายโชตินรินทร์  เกิดสม รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน ณ ห้องประชุมรัตนรังสรรค์ ศาลากลางจังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน