ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดระนอง

สทช.6 จัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดระนอง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 ส่วนบริหารทั่วไป ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายฯ ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน และนายธนู แนบเนียร ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแห่งชาติ ร่วมดำเนินการจัดประชุมส่งเสริมการมีส่วนร่วมชุมชนชายฝั่ง/กลุ่มเครือข่ายจังหวัดระนองเพื่อรับฟังความความคิดเห็นรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง การจดแจ้งชุมชนชายฝั่ง และแนวทางการเขียนแบบเสนอโครงการของชุมชนชายฝั่ง เพื่อขอรับเงินอุดหนุน ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 (เมือง ระนอง) อำเภอเมือง จังหวัดระนอง มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน