ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

              วันที่ 15 มิถุนายน 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยนายมงคล ไข่มุกด์ ผอ.สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 รับทราบรายงานแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,รายงานสถานการณ์เต่าทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ,ความก้าวหน้าการกำหนดมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ในพื้นที่เกาะไข่ใน เกาะไข่นอก และเกาะไข่นุ้ย ตำบลพรุใน อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา, การกำหนดเขตพื้นที่ที่จะใช้มาตรการในการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558 ในบริเวณ  (ระบบหาดใต้แหลมหินเรือใบ T7D199 พังงา และระบบหาดบ้านปากวีป T7D193 พังงา)และวาระเสนอเพื่อพิจารณา แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 ท่าน  1)นายทรงวุฒิ อินทรสวัสดิ์ 2)นายปกรณ์ แสงสาคร และ 3)นายอุทิศ มัจฉาเวช โดย นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธาน ณ ห้องประชุมภูผา ศาลากลางจังหวัดพังงา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 40 คน