ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564

                วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2564 ในวันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.30 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา อาเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยมี นายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผอ.ทสจ.พังงา เป็นประธานการประชุม มีวาระเพื่อทราบ 2 เรื่อง คือ 1. คําสั่งคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ที่ 1/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดพังงา 2. ทบทวนประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหสเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา