ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564

                 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2564 ในวันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00- 16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6(เมือง ระนอง)โดยมี นายปรัชญา  ทั่งจันทร์ ผอ.ทสจ.ระนอง เป็นประธานการประชุม มีวาระเพื่อทราบ 2 เรื่อง คือ 1. คําสั่งคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ที่ 52/2564 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งจังหวัดระนอง 2. ทบทวนประกาศกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหสเพื่อแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัด พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และวาระเพื่อพิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการสรรหาเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง เรื่อง การรับสมัครผู้ที่สนใจเข้ารับการสรรหา เพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คน