ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

                วันอังคารที่ ๒๑ กันยายน  ๒๕๖๔ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ ดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมดีบุก ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกล VDO Conference (Zoom Meeting) โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานของ สทช. ๖ และวาระสำคัญเพื่อพิจารณา ผลการการดำเนินงานเพื่อออกกฎกระทรวงกำหนดพื้นที่ที่จะใช้มาตราการป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ตามมาตรา ๒๑ แห่ง พรบ.ทช.๒๕๕๘โดยมีนายนิธิวุฒิ  ระวิวรรณ ผอ.ทสจ.พังงา เป็นประธานการประชุม โดยมีคณะกรรมการและผอ.ส่วนฯ/ผอ.ศูนย์ฯ ในพื้นที่จังหวัดพังงา เข้าร่วมประชุม รวมจำนวน ๓๐ คน