ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565

              วันที่ 25 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมดีบุก ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดพังงา และผ่านการประชุมทางไกล  Zoom Conference โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 30 คน สทช.6 รายงานแผนการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุม และมีประเด็นวาระที่สำคัญเพื่อพิจารณา 
1.ให้ความเห็น (ร่าง)รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดพังงา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.ให้ความเห็น (ร่าง)ทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา ประจำปี พ.ศ. 2564
3.ขอเสนอโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่งทะเลเกาะคอเขา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา
4.ร่างกฎกระทรวงกำหนดให้พื้นที่ป่าชายเลนจังหวัดพังงาเป็นป่าชายเลนอนุรักษ์ ตามมาตรา 18 และมาตรา 23 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง