ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

สทช.6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

    วันที่ 27 มกราคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง และผ่านการประชุมทางไกล Zoom Conference โดยมี นายนพสิทธิ์ อุดมสุวรรณกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 35 คน สทช.6 รายงานแผนการปฏิบัติงานประจำปีต่อที่ประชุม และมีประเด็นวาระที่สำคัญเพื่อพิจารณา 
1.ให้ความเห็น (ร่าง)รายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งและการกัดเซาะชายฝั่ง
จังหวัดระนอง ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. 2558
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2.ให้ความเห็น (ร่าง)ทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งระดับจังหวัด
จังหวัดระนอง ปี พ.ศ.2561-2565