ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

สทช.6 ลงพื้นที่เพื่อซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา

                           วันที่ 14 -15 มีนาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ลงพื้นที่ปฏิบัติซ่อมแซมทุ่นแสดงแนวเขตแหล่งหญ้าทะเล พื้นที่อ่าวทุ่งนางดำ ต.คุระ อ.คุระบุรี จ.พังงา จำนวน 3 จุด ตามแผนโครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนอนุรักษ์พะยูนแห่งชาติ พื้นที่ เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ซึ่งได้ดำเนินการรวบรวม จัดเก็บฐานข้อมูลเครื่องมือประมง สำหรับการจัดทำมาตรการอนุรักษ์พะยูน ในพื้นที่เกาะพระทอง ซึ่งเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ และสำคัญแห่งหนึ่งในทะเลอันดามันของประเทศไทย โดยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของพะยูน ซึ่งควรได้ยกระดับเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีมาตรการการอนุรักษ์เป็นการเฉพาะ เนื่องจากชุมชนชายฝั่ง และชาวประมงพื้นบ้านส่วนใหญ่   มองเห็นความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์พะยูน ด้วยการปกป้องแหล่งหญ้าทะเลจากการทำประมงในพื้นที่แหล่งหญ้า รวมถึงได้ร่วมกันฟื้นฟู และเลิกใช้เครื่องมือประมงที่เป็นอันตรายต่อพะยูน จึงควรมีการสำรวจ และศึกษาถึงแนวทางในการจัดการเครื่องมือประมง และการท่องเที่ยวเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอ  สำหรับจัดทำมาตรการอนุรักษ์พะยูนในพื้นที่ เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา ต่อไป