ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

สทช.6 ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต

               วันที่ 1 เมษายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมแสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต และร่วมถ่ายภาพหมู่แสดงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต ณ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการต่อต้านทุจริต ปลุกจิตสำนึกและปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรมและจริยธรรม และร่วมกันสร้างสังคมที่ไม่ยอม ไม่ทน และไม่เฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบ เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร  ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต ได้คำนึงถึงความปลอดภัย ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเข้มงวด