ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานตามโครงการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

สทช.6 ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกลาง ติดตามการดำเนินงานตามโครงการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ

    วันที่ 23 มิถุนายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ส่วนบริหารทั่วไป และศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 13 (ทับปุด พังงา) ลงพื้นที่ชุมชนชายฝั่งกลุ่มอนุรักษ์ป่าชายเลนบ้านกลาง หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อติดตามการดำเนินงานตามโครงการทำผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติ ที่ได้รับสนับสนุนงบเงินอุดหนุนจากกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  โดยการใช้ประโยชน์ทรัพยากรป่าชายเลน (โปรงแดง โกงกาง ตะบูนขาว) ภายในชุมชนให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำไปต่อยอดสร้างรายได้ให้กับชุมชน ประชาสัมพันธ์การจดแจ้งชุมชนชายฝั่ง รับสมัครอาสาสมัครพิทักษ์ทะเล (อสทล.) การสนับสนุนชุมชนชายฝั่งตามมาตรา 16 แห่ง พรบ.ทช.2558 การแก้ไขปัญหาขยะทะเล การคัดแยกขยะ  ลด ละ เลิก ขยะพลาสติก  พร้อมทั้งรับฟังปัญหา ความคิดเห็น ปัญหาอุปสรรค สร้างความร่วมมือที่ดีในการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป