ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565

สทช.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565

                   วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งจังหวัดพังงา ครั้งที่ 1/2565  ณ ห้องประชุมสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา โดยมีนายนิธิวุฒิ ระวิวรรณ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดพังงา เป็นประธานการประชุม มีผู้เข้าประชุมประกอบด้วยคณะอนุกรรมการฯ จำนวน 14 คน ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง ในฐานะอนุกรรมการและเลขานุการ ได้ชี้แจงรายละเอียดของแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมได้รับทราบ โดยมีประเด็นสำคัญคือ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นร่วมกันว่า แนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งระยะเร่งด่วนในพื้นที่ชายฝั่งจังหวัดพังงา คือการใช้รูปแบบผสมผสานระหว่างการปักเสาดักตะกอนทราย กับการใช้กระสอบทรายตามความเหมาะสมของพื้นที่ ทั้งนี้ จะได้นำผลการประชุมของคณะอนุกรรมการฯ  เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดพังงา พิจารณาในลำดับต่อไป