ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมกันในการตรวจสอบสภาพป่า การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

สทช.6 ร่วมกันในการตรวจสอบสภาพป่า การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

                  วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๖ โดย ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดระนอง ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง สำนักงานประมงจังหวัดระนอง ปฏิบัติงานร่วมกันในการตรวจสอบสภาพป่า (การเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ และขอผ่อนผันมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ในกรณีที่ปรากฏว่ายังมีส่วนราชการใดเข้าทำประโยชน์ในพื้นที่ป่าไม้ก่อนได้รับอนุญาต ) โดยสำนักงานประมงจังหวัดระนอง ยื่นคำขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าเลนคลองม่วงกลวงและป่าแหลมหน้าทุ่ง  อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง จำนวน ๔ คำขอ ๔ โครงการดังนี้ คำขอที่๔๑๑ ท่าเรือประมงพร้อมเขื่อนกั้นตลิ่ง และโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำ (บ้านชิมี) คำขอที่ ๔๑๓ ท่าเรือประมง (บ้านท่ายาง) คำขอที่ ๔๑๔ เขื่อนกั้นตลิ่ง (บ้านท่ายาง) คำขอที่ ๔๑๕ โรงเรือนแปรรูปสัตว์น้ำ (บ้านท่ายาง) รวมเนื้อที่ที่ขอใช้ประโยชน์ จำนวน ๓๕-๒-๙๒.๒๕ ไร่ โดยศูนย์ฯและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันพิจารณาตรวจสอบสภาพป่าที่ขออนุญาตรายนี้ให้เป็นไปด้วยความถูกต้องโดยได้ปฎิบัติตามระเบียบข้อกฏหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด