ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

สทช.6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ฯ จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565

        วันที่ 11 สิงหาคม 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 จัดประชุมคณะอนุกรรมการจัดทำรายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2565 ณ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 6 (เมือง ระนอง) โดยมี นายเพิ่มศักดิ์ คงแก้ว ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดระนอง เป็นประธานการประชุม มีวาระเพื่อพิจารณา 2 เรื่อง ได้แก่ 1 (ร่าง) รายงานสถานการณ์ด้านทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการ กัดเซาะชายฝั่ง จังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. 2565 และ 2 (ร่าง) ทบทวนนโยบายและแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดระนอง ประจำปี พ.ศ. 2565 มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 30 คน