ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี วีถีไทยร่วมใจปลูกปะการัง พื้นที่เกาะพยาม”

สทช.6 ร่วมพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี  วีถีไทยร่วมใจปลูกปะการัง พื้นที่เกาะพยาม”

                 วันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 และ ผอ.ส่วนอนุรักษ์และกำหนดมาตรการจัดการทรัพยากรทางทะเล เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ “เอจีซี  วีถีไทยร่วมใจปลูกปะการัง พื้นที่เกาะพยาม” ลงนามบันทึกข้อตกลง และร่วมเสวนา บทบาทความร่วมมือเพื่อการอนุรักษ์และพื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในพื้นที่เกาะพยาม โดยได้รับเกียรติจาก นายปิยพงศ์ ชูวงศ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ข้อ ได้แก่ 

1. เพื่อร่วมกันจัดทำแผน ดำเนินการ และสนับสนุนการดำเนินงานในการดูแลรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการใช้ประโยชน์ทรัพยากรปะการังในพื้นที่เกาะพยามให้มีความสมบูรณ์และเกิดความยั่งยืน
2. เพื่อบูรณาการ สร้างการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง ดูแลรักษา อนุรักษ์และฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรปะการังในพื้นที่ให้เป็นหนี่งเดียว
3. เพื่อสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ให้แก่เยาวชน ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่