ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล ซึ่งดำเนินการในระหว่างปี 2561-2564 ในพื้นที่ 96 ไร่

สทช.6 ลงพื้นที่ติดตามแปลงปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเล ซึ่งดำเนินการในระหว่างปี 2561-2564 ในพื้นที่ 96 ไร่

             วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ดร.พรศรี สุทธนารักษ์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พร้อมด้วย นายประถม รัสมี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 นายก้องเกียรติ กิตติวัฒนาวงศ์ ผู้ตรวจราชการกรม และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน ลงพื้นที่บ้านบางพัฒน์ หมู่ที่ 6 ตำบลบางเตย อำเภอเมือง จังหวัดพังงา เพื่อติดตามแปลงปลูกฟื้นฟูหญ้าทะเลซึ่งดำเนินการในระหว่างปี 2561-2564 ในพื้นที่ 96 ไร่ เดิมเป็นพื้นที่นอกเขตแหล่งหญ้าทะเลตามธรรมชาติ โดยใช้เทคนิคการปลูกแบบเพาะเมล็ดและแบบแยกกอ ผลการติดตามพบว่าหญ้าทะเลที่ปลูกโดยเทคนิคแยกกอมีอัตรารอดมากกว่า 30 เปอร์เซ็นต์ ในปีที่ 3 และมีจำนวนต้นเพิ่มได้มากถึง 4-5 เท่า ในระยะเวลา 5 ปี ความสำเร็จของการปลูกหญ้าทะเลในพื้นที่บ้านบางพัฒน์ เป็นผลจากการพัฒนาวิธีการปลุกที่เหมาะสมร่วมกับการทำงานและดูแลโดยท้องถิ่นและชุมชุนอย่างต่อเนื่อง จนเกิดเป็นแหล่งหญ้าทะเลขนาดใหญ่ ข้อมูลทางวิชาการชี้ให้เห็นว่าแหล่งหญ้าทะเลมีศักยภาพในการกักเก็บคาร์บอนได้นานและมากกว่าป่าบก 3-4 เท่า พื้นที่ปลูกหญ้าทะเลบ้านบางพัฒน์แห่งนี้ จึงมีความเป็นไปได้สูงในการพัฒนาต่อยอดเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนทางทะเล โดยกรมทรัพยากรทางทะเลจะมีการศึกษาอัตราการกักเก็บคาร์บอนร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ควบคู่กับการขยายพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลร่วมกับชุมชนต่อไป