ข่าวประชาสัมพันธ์

สทช.6 จัดประชุมการจัดทำโครงการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเล พื้นที่จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

สทช.6 จัดประชุมการจัดทำโครงการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเล พื้นที่จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
     วันที่ 16 พฤษภาคม 2566 สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 6 พร้อมหน่วยงานในสังกัด จัดประชุมการจัดทำโครงการจัดทำมาตรการลดปริมาณขยะทะเล พื้นที่จังหวัดระนอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 “มาตรการนำขยะคืนฝั่ง ลดปริมาณขยะทะเล” โดยมีนายชัยกฤต  หมวดจันทร์ นายอำเภอสุขสำราญ เทศเป็นประธานการประชุม ณ ที่ว่าการอำเภอสุขสำราญ ต.กำพวน อ.สุขสำราญ จ.ระนองซึ่งมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ภาครัฐ(ทสจ./ประมงจังหวัด/กรอมน.จว/ศรชล.จว/รพสต.ทะเลนอก/สาธารณสุขอำเภอ/ผู้นำท้องที่/    ท้องถิ่น /อสม./อสทล.และผู้แทนชุมชนชายฝั่ง มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน 40 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการประชุมดังนี้
      1)เพื่อประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจ และการรับรู้ให้กับชุมชนเป้าหมาย ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้อง    
      2)เพื่อบูรณาการการจัดการขยะจากเครือข่ายภาคีความร่วมมือ 
      3)เพื่อส่งต่อข้อมูลปริมาณขยะให้กับส่วนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงรูปแบบ กลไก วิธีการจัดการขยะทะเลอย่างเป็นระบบ 
     4)เพื่อพิจารณาหาแนวทางความร่วมมือและร่วมจัดทำร่างบันทึกข้อตกลง(MOU)การจัดทำร่างมาตราการลดปริมาณขยะทะเล ท้องที่ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง และเตรียมการจัดกิจกรรมงานวันทะเลโลก ในวันที่ 8 มิถุนายน 2566 ในพื้นที่บ้านทะเลนอก