ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการฝึกอบรมเจ้าบ้านน้อยที่ดี

โครงการฝึกอบรมเจ้าบ้านน้อยที่ดี

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากร

ทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10

(เมือง ระนอง) ได้ต้อนรับคณะครู และนักเรียน ระดับประถมศึกษาปีที่ 4

ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดอุปนันทาราม

ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 90 คน ในการ

ทัศนศึกษาเยี่ยมชมศึกษาดูงานป่าชายเลนกลางเมืองระนอง ตาม

โครงการฝึกอบรมเจ้าบ้านน้อยที่ดี เพื่อให้นักเรียนมีความรู้

เห็นความสำคัญของการท่องเที่ยว มีเจตคติที่ดีต่ออุตสาหกรรม

การท่องเที่ยว ภูมิใจในท้องถิ่นตน และสามารถนำประสบการณ์

การเรียนรู้ที่ได้รับไปสร้างงานสร้างอาชีพในอนาคต