ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.8 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ฉายภาพยนตร์ สารคดี Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข

สบทช.8 จัดกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ฉายภาพยนตร์ สารคดี  Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 สำนักงานบริหารทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8

โดยส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล ดำเนินการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ "ทะเลดี

ชีวีมีสุข" ทำการฉายภาพยนตร์สารคดี "Clean Our Ocean ทะเลดี ชีวีมีสุข" ภายใน

โครงการเปิดป่าในเมืองจังหวัดระนอง เพื่อประชาสัมพันธ์ ถ่ายทอดองค์ความรู้ ปัญหา

ที่มา และผลกระทบของปัญหาขยะทะเลเพื่อนำไปสู่การลดขยะที่ตกค้างในทะเล

โดยมีนักเรียน โรงเรียนบ้านหิงช้าง และโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 38 เข้าร่วมกิจกรรม

จำนวน 250 คน ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ บิ๊กซี ระนอง จังหวัดระนอง