ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.8 ร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

สบทช.8 ร่วมกิจกรรม ประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 8 โดยสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (ตะกั่วป่า พังงา) เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี บ้านท่าจูดหมู่ที่ 3 ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ดำเนินงานโดย อำเภอตะกั่วป่าและชุมชนบ้านท่าจูด สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 16 (ตะกั่วป่า พังงา) ได้ร่วมจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์นำเสนอสาระความรู้ สารคดีกี่ยวกับทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สารคดีป่าชายเลน กำเนิดแห่งชีวิต สารคดีป่าชายเลนธนาคารใหญ่ที่สุดในโลก และสารคดีปัญหาขยะทะเล ซึ่งมีเครือข่ายอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ประชาชน ส่วนราชการ เอกชน เยาวชน เข้าร่วมกิจกรรม 280 คน