ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.๘ จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

สบทช.๘ จัดตั้งศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย แก่นักท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๖๒

วันอังคารที่  ๑ มกราคม ๒๕๖๒ สำนักงานบริหารจัดการ

ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๘ โดยสถานีฯ ๒๐,๒๑,๒๒ ได้ปฏิบัติ

หน้าที่ตามคำสั่งสำนักฯที่๑๖๐/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๑

ร่วมกับเจ้าหน้าที่ อสม.ม.๖ ร.พ.สต.เกาะเคี่ยม ตามโครงการให้ความ

ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ 

ศูนย์ฯที่๓ (อ.เมือง จ.พังงา) ณ บ้านกลาง- บางพัฒน์ หมู่ที่ ๖ ต.บางเตย

อ.เมือง จ.พังงา  จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ ๗๐๐ คน เหตุการณ์

โดยทั่วไปเป็นปกติ