ข่าวประชาสัมพันธ์

สบทช.8 อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

สบทช.8 อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่ประชาชน เพื่อมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๒

วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2562 สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทาง

ทะเลและชายฝั่งที่ 8 อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่

ประชาชนเพื่อมอบเป็นของขวัญวันขึ้นปีใหม่ 2562 ดังนี้

1. ศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยที่ 1 ณ พื้นที่เกาะ

ไข่นอก เกาะไข่ใน เกาะไข่นุ้ย อ.เกาะยาว จ.พังงา จำนวนนักท่องเที่ยว

ประมาณ 1,300 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

2. ศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยที่ 2 ณ พื้นที่หาด

นางทอง ต.คึกคัก  อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ

1,400 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

3. ศูนย์อำนวยตวามสะดวกและรักษาความปลอดภัยที่ 3 ณ บ้านกลาง

- บางพัฒน์ หมู่ที่ 6 ต.บางเตย อ.เมือง จ.พังงา จำนวนนักท่องเที่ยว

ประมาณ 700 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

4. ศูนย์อำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยที่ 4 ณ สถานี

พัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 10 ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

ป่าชายเลนในเมือง (ป่าในเมืองจังหวัดระนอง“โกงกางดึกดำบรรพ์ 200 ปี”)

จำนวนนักท่องเที่ยวประมาณ 162 คน เหตุการณ์ทั่วไปปกติ