แจ้งเรื่องร้องเรียน
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ประวัติหน่วยงาน


          ป่าชายเลน ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่อำนวยประโยชน์แก่ประชาชนทั้งทางตรงและทางอ้อม
ทางเศรษฐกิจและสังคม  อีกทั้งยังสร้างความสมดุลให้ระบบนิเวศ  ในอดีตการบริหารจัดการอยู่ภายใต้
ความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
          ต่อมาใน
ปี พ.ศ.๒๕๔๕  รัฐบาลได้ปฏิรูประบบราชการใหม่  จึงได้มีพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวงทบวง กรม พ.ศ.๒๕๔๕  มาตรา ๕ ให้มีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๒๒
กำหนดอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาตรา ๒๓ กำหนด
ให้กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นส่วนราชการหนึ่งของกระทรวง

          ดังนั้น  จึงมีพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕  มาตรา ๖๐ ให้โอนบรรดากิจการ อำนาจหน้าที่
ทรัพย์สินงบประมาณ หนี้ สิทธิ ภาระผูกพัน ข้าราชการ  ลูกจ้าง และอัตรากำลังของส่วนราชกาiดังต่อไปนี้
มาเป็นของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
          กรมป่าไม้ เฉพาะ
          ๑. นักวิชาการ เฉพาะที่เกี่ยวกับป่าชายเลนและสถานีวิจัยป่าชายเลน จังหวัดระนองของกลุ่มพัฒนา
ป่าชายเลนและป่าพรุ ในส่วนวิจัยเศรษฐกิจและพัฒนาการจัดการป่าไม้
          ๒. สำนักงานป่าไม้เขต  เฉพาะ
               ๒.๑ ฝ่ายจัดการป่าชายเลน
               ๒.๒ ฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เฉพาะงานที่เกี่ยวกับงานจัดการป่าชายเลน
และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนดอำนาจหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง โดยมีสำนักอนุรักษ์
ทรัพยากรป่าชายเลนเป็นส่วนราชการหนึ่งของกรม  และกำหนดอำนาจหน้าที่ของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน

          ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓  ได้จัดตั้งขึ้นตามการปฏิรูประบบราชการของรัฐบาล
เพื่ออนุรักษ์  ฟื้นฟู  บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนในท้องที่ ๗ จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ กระบี่
ตรัง สตูล พัทลุง สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส
โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักอนุรักษ์ทรัพยากร
ป่าชายเลน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
       
  ปี พ.ศ.๒๕๕๕ เพื่อให้การบริหารราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  คล่องตัวสอดคล้องกับกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.๒๕๔๕ และกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๗ และมติการ
ประชุม อ.ก.พ.  กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จึงได้มีคำสั่ง ที่ ๒๙๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๕
มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕  กำหนดหน่วยงานภายในใหม่  ให้ “ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓
รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตรังและสตูล
         
ปี พ.ศ. ๒๕๕๘ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจาณาแล้ว  เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิด
ผลสัมฤทธิ์และเป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  พ.ศ.
๒๕๕๘  และเป้าหมาย  แนวทาง  และแผนการปฏิบัติราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  จึงได้มี
คำสั่งที่ ๗๐๔/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๘ จัดตั้งหน่วยงานเป็นการภายใน โดยกำหนดสำนัก
งานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดกระบี่ ตรัง และสตูล
ดังนั้น  “ส่วนบริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๓”  จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น  “สำนักงานบริหาร
จัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗

         
ปี พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไป
ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย  และเพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปตามแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี เป้าหมายประเทศไทย ๔.๐ นโยบาย
ของรัฐบาลและผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแผนยุทธศาสตร์จังหวัดที่หน่วย
งานรับผิดชอบตลอดจนพระราชรับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่บัญญัติส่งเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรทาง
ทะเลและชายฝั่ง พ.ศ. ๒๕๕๘ และเป้าหมาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของกรมทรัพยากรทาง
ทะเลและขายฝั่ง  ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔  และที่แก้ไขเพิ่มเติมประกอบกับ มติที่ประชุมคณะกรรมการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิ
ภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายผิง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๐ จึงได้มี
คำสั่งให้จัดตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและขายฝั่งขึ้นเป็นการภายใน โดยให้มีฐานะเทียบ
เท่ากอง จำนวน ๑๐ หน่วยงาน โดย "สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐" รับผิด
ชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตรัง และสตูล   “สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗
จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น “สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๑๐
         
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้พิจารณาแล้ว  เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการเกี่ยวกับการทบทวนและปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการด้านเศรษฐกิจ
ได้มีมติเห็นควรสนับสนุนการปรับปรุงโครงสร้างแบ่งส่วนราชการของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการประชุมครั้งที่ ๓/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒
และมติคณะกรรมการปรับปรุงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้มี
มติให้จัดตั้งโครงสร้างภายใน และกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เป็นการภายใน และสั่งให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการไปปฏิบัติหน้าที่ตามโครงสร้าง
ภายใน ในการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒   ดังนั้น  เพื่อให้การปฏิบัติงานของ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับมติคณะอนุกรรมการฯและ
เหมาะสมกับสภาพของงานที่เปลี่ยนแปลงไป โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความไม่ซ้ำซ้อน
และประหยัด  จึงได้มีคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ ๑๐๙๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๒ ให้จัดตั้งสำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งขึ้นเป็นการภายใน โดยให้มีฐานะเทียบเท่า
กอง จำนวน ๗ หน่วยงาน  โดยกำหนดให้ "สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗" รับผิดชอบ
ครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตรัง กระบี่และสตูล   ดังนั้น  “สำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและ
ชายฝั่งที่ ๑๐
” เดิม จึงได้เปลี่ยนชื่อหน่วยงานใหม่เป็น  “สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗