เกี่ยวกับเรา

อำนาจหน้าที่

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗ รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่จังหวัดตรัง และสตูล
มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

          ๑. ดำเนิการเกี่ยวกับการอนุรักษ์ การฟื้นฟู การส่งเสริม การพัฒนา และการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับพื้นที่
          ๒. กำกับ ดูแล ติดตาม และตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการกัดเซาะชายฝั่งให้เป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
          ๓. จัดทำและเสนอแนะนโยบาย แผนยุทธศาสตร์ แผนการปฏิบัติงาน และประสานการบูรณาการแผนการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งในระดับพื้นที่
          ๔. ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนางานด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการในระดับพื้นที่ 
          ๕. สำรวจ ประเมิน และรายงานสถานการณ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และการกัดเซาะชายฝั่งในระดับพื้นที่
          ๖.ให้คำปรึกษา แนะนำ และบริการข้อมูลทางวิชาการเกี่ยวกับการบริหารจัดการ การปลูก การบำรุงรักษา การอนุรักษ์ การฟื้นฟู และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งแก่ประชาชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
          ๗. สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนชายฝั่ง และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
          ๘. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่อธิบดีมอบหมาย