เกี่ยวกับเรา

โครงสร้างหน่วยงาน

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ ๗

แบ่งหน่วนงานภายในออกเป็น ๕ ส่วน ประกอบด้วย

    ๑. ส่วนบริหารทั่วไป

   ๒. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน

        ๒.๑ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดตรัง

               ๒.๑.๑ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๐ (สิเกา ตรัง)

                ๒.๑.๒ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๑ (ย่านตาขาว ตรัง)

                 ๒.๑.๓ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๒ (ปะเหลียน ตรัง)

                 ๒.๑.๔ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๓ (บางสัก ตรัง)

         ๒.๒ ศูนย์บริหารจัดการทรัพยากรป่าชายเลนจังหวัดสตูล

                 ๒.๒.๑ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๔ (ตำมะลัง สตูล)

                 ๒.๒.๒ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๕ (เจ๊ะบิลัง สตูล)

                 ๒.๒.๓ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๖ (ทุ่งหว้า สตูล)

                 ๒.๒.๔ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ ๒๗ (ท่าแพ สตูล)

     ๓. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล

          ๓.๑ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดตรัง

               ๓.๑.๑ หน่วยจัดการพื้นที่คุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พื้นที่ชายฝั่งจังหวัดตรัง

          ๓.๒ ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล

     ๔. ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรชายฝั่ง

     ๕. ส่วนส่งเสริมและประสานงานเครือข่ายทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง