สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

          วันที่ 17 ธันวาคม 2563 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. สทช.7 โดยชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ทั้งนี้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย  ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 5 ลำ ดังนี้
          1. เรือ ณรงค์ชัยวารี 7 เจ้าของเรือชื่อนางสุคนธ์ พุดชู ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 42.49 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 229008409 ใบอนุญาติทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่ 639105010163 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 11 คน ไทย 2 คน เมืยนมาร์ 9 คน  PO 6322110709
          2. เรือ ส เพชรสมุทร 29 เจ้าของเรือชื่อนางสาวอริสษา เส็นหนุมาน ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 82 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 239406405 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่ 639101010362 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 19 คน ไทย 1 คน เมียนมาร์ 18 คน PO 6332110698
          3. เรือ มหาลาภธนวัฒน์ 45 เจ้าของเรือชื่อนางกุลธนี วรรรณกี้ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 64.67 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 307403066 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639105010037 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 40 คน ไทย 23 คน เมียนมาร์ 17 คน PO 6332110708
          4. เรือ ป โชคเจริญ เจ้าของเรือชื่อนายนิรเชตร์ นวลละออง ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 51.47 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 428600690 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่  639105010155  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 15 คน ไทย 6 คน เมียนมาร์ 3 คน กัมพูชา 6 คน PO 6332110703
          5. เรือ ศ เพชรสมุทร 9 เจ้าของเรือชื่อนายหมัดแสละ เส็นหนุมาน ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 41.01 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 439001150 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่  639105010103  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 15 คน ไทย 1 คน เมียนมาร์ 14 คน PO 6332110697 
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 100 คน ไทย 33 คน เมียนมาร์ 61 คน กัมพูชา 6 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ