สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

          วันที่ 21 ธันวาคม 2563 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. สทช.7 โดยชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ทั้งนี้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย  ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 4 ลำ ดังนี้
          1. เรือ โชคอภิสิทธ์ 3 เจ้าของเรือชื่อนายสมพร ช่วยเมือง ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 42.68 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 399001761 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่ 639105010151 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 15 คน ไทย 9 คน เมียนมาร์ 4 คน กัมพูชา 2 คน PO 6322110943
          2. เรือ ไทยมาร์โก้ประมง เจ้าของเรือชื่อนายวันชัย วรรณรัตน์ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 76.07 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 309100800 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010117 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 27 คน ไทย 27 คน PO 6332110924
          3. เรือ รุ่งรัตน์ 12 เจ้าของเรือชื่อนายธนากร กู้สกุล ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 109.07 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 239110391 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010132 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 30 คน ไทย 20 คน เมียนมาร์ 10 คน PO 6332110932
          4. เรือ ธนพล 19 เจ้าของเรือชื่อนายปรีชา วิศาล ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 73.93 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 475500948 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่  639101010022  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 31 คน ไทย 31 คน PO 6332110930
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 103 คน ไทย 87 คน เมียนมาร์ 14 คน กัมพูชา 2 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ