สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

          วันที่ 1 มกราคม 2564 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. สทช.7 โดยชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ทั้งนี้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์   การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี และการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 4 ลำ ดังนี้
          1. เรือ เกียรติสมบูรณ์ 5 เจ้าของเรือชื่อนางรัญจวน จิตรอักษร ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 66.97 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 310904762 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ เลขที่ 639202010071มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 8 คน ไทย 8 คน PO 6314106217
          2. เรือ โชคชาตรี เจ้าของเรือชื่อนางนิภา ชาตรี ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 100.40 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 167508167 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่ 637501010053 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 15 คน ไทย 2 คน เมียนมาร์ 13 คน PO 6314306173
          3. เรือ โชคชาตรี 2 เจ้าของเรือชื่อนางนิภา ชาตรี ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 49.92 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 317505137 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่ 637501010054 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 4 คน ไทย 1 คน เมียนมาร์ 3 คน PO 6314106172
          4. เรือ พ รุ่งนภามหาลาภ 25 เจ้าของเรือชื่อ เพลิน ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 38.68 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 319200026 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ เลขที่  639202010055  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 7 คน ไทย 7 คน PO 6314106171
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 34 คน ไทย 18 คน เมียนมาร์ 16 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ