สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

          วันที่ 2 มกราคม 2564 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. สทช.7 โดยชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ทั้งนี้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์   การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 5 ลำ ดังนี้
          1. เรือ โชคกาญจนา 33 เจ้าของเรือชื่อนายธนากรณ์ โสรถาวร ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 40.59 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 319200107 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากแผ่นตะเฆ่ เลขที่ 639202010062 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 6 คน ไทย 6 คน PO 6314106204
          2. เรือ ช เชี่ยวชาญชัย เจ้าของเรือชื่อนายศรัณย์ แก้วชัยเจริญกิจ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 87.25 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 267520047 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่ 639202101218 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 17 คน ไทย 2 คน เมียนมาร์ 15 คน PO 6314106083
          3. เรือ ช เชี่ยวชาญชัยนาวี เจ้าของเรือชื่อนายศรัณย์ แก้วชัยเจริญกิจ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 71.77 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 347500476 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่ 639202101217 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 3 คน ไทย 2 คน เมียนมาร์ 1 คน PO 6314106084
          4. เรือ สิงห์เดโช 2 เจ้าของเรือชื่อนายโอฬาร ทองจับ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 55.99 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 212001747 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่  639101010005  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 14 คน ไทย 7 คน เมียนมาร์ 7 คน PO 6325101756
          5. เรือ สิงห์เดโช 4 เจ้าของเรือชื่อนายโอฬาร ทองจับ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 51.53 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 942001758 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่  639101010006  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 4 คน ไทย 2 คน เมียนมาร์ 2 คน PO 6325101755
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 44 คน ไทย 19 คน เมียนมาร์ 25 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ