สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

          วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564 สทช.7 ศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. โดยชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ทั้งนี้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย  ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี
          โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 5 ลำ ดังนี้
          1. เรือ มหาลาภธนวัฒน์ 4 เจ้าของเรือชื่อนางกุลธนี วรรณกี้ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 69.78 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 267430056 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639105010033 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 34 คน ไทย 25 คน เมียนมาร์ 9 คน  PO 6432101827
          2. เรือ ด โชควรวรรณ 2 เจ้าของเรือชื่อนายดลมายีด หวันสู ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 18.32 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 565500387 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่ 639105010121 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 8 คน ไทย 8 คน PO 6432101843
          3. เรือ ศ ศักดิ์อนันต์ 3 เจ้าของเรือชื่อนายดาลั่น สาเอียด ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 26.31 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 585503834 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่ 639105010178 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 8 คน ไทย 8 คน PO 6432101832
          4. เรือ เกียรติสุวรรณ เจ้าของเรือชื่อนายสมพร ช่วยเมือง ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 18.78 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 289410959 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่  639105010139  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 9 คน ไทย 3 คน เมียนมาร์ 6 คน PO 6432101841
          5. เรือ ฉ เกียรติเจริญชัย 3 เจ้าของเรือชื่อนายเกิดอนันต์ ชาติสุวรรณ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 12.82 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 319100616 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่  639105010008  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 7 คน ไทย 7 คน PO 6432101830
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 66 คน ไทย 51 คน เมียนมาร์ 15 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง
 

ภาพประกอบ