แจ้งเรื่องร้องเรียน
ขอแสดงความยินดี
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
อสทล. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี
E-Learning
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

โรงเรียน บ้านท่าชะมวง อ.ละงู จ.สตูล เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว...ป่าชายเลนในเมืองสตูล
โรงเรียน บ้านท่าชะมวง อ.ละงู จ.สตูล เยี่ยมชมแหล่งท่องเที่ยว...ป่าชายเลนในเมืองสตูล

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ต้อนรับครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านท่าชะมวง อำเภอละงู จังหวัดสตูล รวม 165 คน ในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงในการจัดการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บรรยายให้ความรู้เรื่องระบบนิเวศป่าชายเลนและนำชมเส้นทางศึกษาธรรมชาติ ณ ป่าชายเลนในเมืองจังหวัดสตูล อ.เมือง จ.สตูล ทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสธรรมชาติป่าชายเลนอย่างใกล้ชิด และปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอย่างยั่งยืนสืบไป

ภาพประกอบ