แจ้งเรื่องร้องเรียน
ขอแสดงความยินดี
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
อสทล. เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฟรี
E-Learning
ทรงพระเจริญ
กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

ข่าวเด่น

รร.บ้านหัวกาหมิง อ.ควนโดน, รร.อนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล ศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนในเมืองสตูล
รร.บ้านหัวกาหมิง อ.ควนโดน, รร.อนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล ศึกษาเรียนรู้ป่าชายเลนในเมืองสตูล

           วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564  สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลนที่ 24 (ตำมะลัง สตูล) ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านหัวกาหมิง อ.ควนโดน และโรงเรียนอนุบาลเมืองสตูล อ.เมือง จ.สตูล รวม 64 คน ในการจัดกิจกรรมศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานศึกษา เพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนอกชั้นเรียน ณ ป่าในเมืองจังหวัดสตูล โดยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บรรยายให้ความรู้เรื่องพันธุ์ไม้ป่าชายเลนและสัตว์ที่อาศัยในป่าชายเลน เพื่อให้นักเรียนได้เห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของป่าชายเลน เกิดจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ตรงมาสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองต่อไป

ภาพประกอบ