สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

      วันที่ 4 มีนาคม 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ทั้งนี้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย  ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี
       โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 4 ลำ ดังนี้
       1. เรือ ทองสมุทร 9 เจ้าของเรือชื่อนายอุทิศ เจริญลาภ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 53.98 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 392201603 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่ 639001010358 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 13 คน ไทย 1 คน เมียนมาร์ 11 คน กัมพูชา 1 คน  PO 64321018272137
       2. เรือ เพชรอุดมชัย 10 เจ้าของเรือชื่อภีมวรา ออมทรัพย์สิน ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 111.12 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 299118892 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010067 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 33 คน ไทย 32 คน เมียนมาร์ 1 คน PO 6432102162
       3. เรือ ป โชคปาริฉัตร์ 1 เจ้าของเรือชื่อนายประภาภรณ์ มานะกิจสมบูรณ์ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 102.33 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 257705831 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639105010004 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 43 คน ไทย 25 คน เมียนมาร์ 18 คน PO 6432102144
       4. เรือ ส สินสมุทร เจ้าของเรือชื่อเสาวภาคย์ เจริญลาภ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 82.60 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 312304269 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่  639105010098  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 24 คน ไทย 1 คน เมียนมาร์ 23 คน PO 6432102123
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 113 คน ไทย 59 คน เมียนมาร์ 53 คน กัมพูชา 1 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ