สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

          วันที่ 8 มีนาคม 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล ชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ทั้งนี้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย  ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี     
          โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 4 ลำ ดังนี้
          1. เรือ สาวทะเล 1 เจ้าของเรือชื่อนายโต ประมงค์ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 37.36 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 503150582 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 638101010020 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 28 คน ไทย 22 คน เมียนมาร์ 6 คน PO 64321018272377
          2. เรือ ไทยมาร์โก้ประมง เจ้าของเรือชื่อวันชัย วรรณรัตน์ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 76.07 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 309100800 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010117 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 28 คน ไทย 28 คน PO 6432102380
          3. เรือ พรชัย 25 เจ้าของเรือชื่อนายวิทยา รัตนดิลก ณ ภูเก็ต ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 75.43 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 279116561 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 6391050101020 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 36 คน ไทย 36 คน PO 6432102391
          4. เรือ ลูกเจี๊ยบ 89 เจ้าของเรือชื่อนางสาวเพชรรัตน์ สำราญรัตน์ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 75.53 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 297712501 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่  638301010341  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 17 คน ไทย 2 คน เมียนมาร์ 15 คน PO 6432102383
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 109คน ไทย 88 คน เมียนมาร์ 21 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อ

ภาพประกอบ