สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

         วันที่ 21-22 มีนาคม 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. ชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดย ประชาสัมพันธ์ และแจ้งเตือนเรือประมง ตามคำสั่งกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ที่ 210/2564 เรื่อง มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง ในพื้นที่กองหินแปดไมล์ อ.เมืองสตูล จ.สตูล  ดำเนินการตรวจตราลาดตระเวนเฝ้าระวัง การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิดข้อกำหนด มาตรการคุ้มครองทรัพยากรปะการัง ในบริเวณกองหินแปดไมล์ รวมถึงการกระทำผิดกฎหมาย ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 ซึ่งไม่พบผู้กระทำความผิดแต่อย่างใด ทั้งนี้ ทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ผลการตรวจเรือทุกลำมีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลดการใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี  โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 6 ลำ ดังนี้
          1. เรือ สยามนาวี 5 เจ้าของเรือชื่อมนเฑียร จันทร์เจ้า ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 43.10 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 289100643 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่ 639101010042 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 8 คน ไทย 2 คน เมียนมาร์ 6 คน PO 6425100374
          2. เรือ สิงห์เดโช 5 เจ้าของเรือชื่อนายโอฬาร ทองจับ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 82.89 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 262026048 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่ 639101010003 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 15 คน ไทย 6 คน เมียนมาร์ 9 คน PO 6425100340
          3. เรือ สิงห์เดโช 9 เจ้าของเรือชื่อนายโอฬาร ทองจับ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 45.94 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 292033473 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่ 639101010004 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 4 คน ไทย 3 คน เมียนมาร์ 1 คน PO 6425100341
          4. เรือ โชคพิชิตชัย 3 เจ้าของเรือชื่อชาญชัย ออมทรัพย์สิน ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 48.75 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 279117664 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่  639101010060  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 3 คน ไทย 3 คน  PO 6435100337
          5. เรือ โชคพิชิตชัย 9 เจ้าของเรือชื่อชาญชัย ออมทรัพย์สิน ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 53.00 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 309102860 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่  639101010059  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 14 คน ไทย 5 คน เมียนมาร์ 9 คน  PO 6435100338
          6. เรือ สยามนาวี 4 เจ้าของเรือชื่อมนเฑียร จันทร์เจ้า ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 73.19 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 289100635 ใบอนุญาตทำการประมงอวนลากคู่ เลขที่ 639101010041 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 14 คน ไทย 3 คน เมียนมาร์ 11 คน PO 642510037
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 58 คน ไทย 22 คน เมียนมาร์ 36 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ