สื่อประชาสัมพันธ์ SDGs
แจ้งเรื่องร้องเรียน
วีดิทัศน์ประชาสัมพันธ์ยับยั้งเชื้ไวรัสโคโรนา 2019
E-Learning
ทรงพระเจริญ
Urban Forest Trang
Urban Forest Satun

สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

QR สำนักงานทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 7

รอบรั้ว สทช.7

ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล
ศอทล.สตูล สอท. สทช.7 ปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล

          วันที่ 7 เมษายน 2564 สทช.7 โดยศูนย์อนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจังหวัดสตูล สอท. ชุดปฏิบัติงานเรือทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 202 ออกปฏิบัติงานป้องกันและปราบปรามการทำประมงผิดกฎหมาย (IUU) พื้นที่จังหวัดสตูล โดยทำการตรวจใบอนุญาตทำการประมง คนประจำเรือ ทั้งนี้ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ การทำประมง เพื่อไม่ให้ละเมิด หรือกระทำผิดกฎหมาย  ตาม พรบ.ทช. พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน และถือปฏิบัติเป็นไปตามข้อกำหนดทุกประการ พร้อมทั้งรณรงค์ เรื่อง การจัดการขยะทะเล แยกประเภทขยะ ลด ละ เลิก การใช้พลาสติก ที่เกินความจำเป็น  และนำขยะขึ้นฝั่งเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี โดยได้ทำการตรวจเรือ จำนวน 4 ลำ ดังนี้
          1. เรือ ทองสมุทร 9 เจ้าของเรือชื่อนายอุทิศ เจริญลาภ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 53.98 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 392201603 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่ 639001010358 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 13 คน ไทย 1 คน เมียนมาร์ 11 คน กัมพูชา 1 คน PO 6432103689
          2. เรือ โชคนิชากร 9 เจ้าของเรือชื่อนางวิไลวรรณ ประมงค์ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 60.68 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 475500841 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010086 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 29 คน ไทย 28 คน ลาว 1 คน PO 6432103700
          3. เรือ รุ่งรัตน์ 10 เจ้าของเรือชื่อนายวันชัย วรรณรัตน์ ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 84.50 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 189100333 ใบอนุญาตทำการประมงอวนล้อมจับ เลขที่ 639101010124 มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 30 คน ไทย 30 คน  PO 6432103712
          4. เรือ ต โชควรววณ 2 เจ้าของเรือชื่อดลมายีต หวันสู ลักษณะตัวเรือทำด้วยไม้ ขนาด 18.32 ตันกรอส ทะเบียนเรือ 565500387 ใบอนุญาตทำการประมงอวนครอบปลากะตัก เลขที่  639105010121  มีแรงงานในเรือประมง จำนวน 8 คน ไทย 8 คน  PO 6432103682
รวมคนประจำเรือและแรงงานทั้งหมด 80 คน ไทย 67 คน เมียนมาร์ 11 คน กัมพูชา 1 คน ลาว 1 คน ผลการตรวจเรือทุกลำ มีเอกสารครบถ้วนถูกต้อง

ภาพประกอบ